آماده سازی سالن

جوجه ها تا 14-12 روزگی نمی توانند دمای بدن خود را تنظیم کنند. داشتن دمای بدنی مطلوب مستلزم دمای محیطی مناسب است. در زمان جوجه ریزی، دمای کف به اندازه ی دمای هوا مهم است بنابراین گرم کردن سالن از قبل ضروری است.

سالن ها باید حداقل 24 ساعت قبل از ورود جوجه ها گرم شوند. دما و رطوبت نسبی (RH ) باید در محدوده ی پیشنهادی باشد تا محیط راحتی را برای جوجه ها بعد از ورودشان فراهم کند. دوره زمانی مورد نیاز برای گرم کردن سالن قبل از ورود جوجه ها روی مدت زمان بین جوجه ریزی و ناحیه ی جغرافیای مشخص خواهد شد.

شرایط محیطی پیشنهادی هنگام جوجه ریزی عبارتند از :

  • دمای هوا : 30 درجه سانتیگراد (که در ارتفاع جوجه در نواحی قرارگیری آب و خوراک اندازه گیری میشود)
  • دمای بستر: 30-28 در جه سانتیگراد
  • رطوبت نسبی : 70-60 %

قبل از رسیدن جوجه ها بستر باید به طور یکنواخت و با عمق 5 تا 10 سانتیمتر در سالن پراکنده شود.

آب تازه و تمیز باید در همه حال و در ارتفاع مناسب در دسترس پرنده ها باشد.