سیستم های دان خوری

برای 10 روز اول خوراک باید به صورت کرامبل الک شده یا پلت ریز باشد. خوراک باید در سینی های مسطح یا ورقه های کاغذی باشد تا به آسانی برای همه ی جوجه ها قابل دسترس گردد. حداقل 80% از کف باید با کاغذ پوشیده شود. هنگام جوجه ریزی مقدار خوراک برابر با تقریبا 40 گرم به ازای هر پرنده باید اندازه گیری و بر روی کاغذ ریخته شود. انتقال به سیستم دان خوری اصلی باید به تدریج و از 4 یا 5 روزگی و به محض این که جوجه ها علاقه ی بیشتری جهت استفاده از سیستم دان خوری اصلی از خود نشان می دهند، صورت گیرد. انتقال به سیستم دان خوری اصلی باید در 6 یا 7 روزگی کامل شود و هر گونه دان خوری بشقابی باید تا 7 روزگی از سالن حذف شود.

نوع دان خوری

فضای دان خوری

بشقابی

80-45 پرنده به ازای هر دان خوری بشقابی (نسبت کمتر برای پرنده های بزرگتر است)

اوگر یا زنجیری

5/2 سانتی متر به ازای هر پرنده

لوله ای

70 قطعه پرنده به ازای هر لوله (برای هر 38 سانتیمتر / 15 اینچ قطر دانخوری)

 

 

خوراک باید به مقدار یکسان و به شکل یکنواخت در سراسر سیستم دان خوری توزیع شود تا فرصت برابری به همه پرنده ها برای خوردن خوراک در همان زمان بدهد. ارتفاع دان خوری روزانه تنظیم شود طوری که لبه ی دان خوری هم سطح با قسمت بالای سینه ی پرنده باشد.