سیستم های آب خوری

پرنده ها باید در همه حال دسترسی نامحدود به آب آشامیدنی تازه، تمیز و با کیفیت خوب داشته باشند. برای اطمینان از مصرف کافی آب توسط گله نسبت آب مصرفی به خوراک باید در هر روز بررسی شود.

دمای مطلوب آب باید بین 21-15 درجه سانتیگراد باشد در دمای 21 درجه سانتیگراد هنگامی که نسبت حجم آب بر حسب لیتر به وزن خوراک مصرفی بر حسب کیلوگرم به مقادیر زیر نزدیک باشد نشان دهنده ی آن است که پرنده ها آب کافی مصرف می کنند:

  • برای آب خوری زنگوله ای 1: 8/1
  • برای آب خوری قطره ای 1: 7/1
  • برای آب خوری نیپل 1: 6/1

در دماهای محیطی بالاتر پرنده ها آب بیشتری مصرف میکنند. ارتفاع همه ی آب خوری ها باید روزانه بررسی شده و در صورت نیاز دوباره تنظیم شوند