سالن و محیط

هدف فراهم کردن محیطی است که برای پرنده امکان رسیدن به عملکرد مطلوب در سرعت رشد، یکنواختی، بازدهی خوراک و تولید را داشته باشد در عین حال که سلامت و رفاه زیستی پرنده به خطر نیافتند.

تهویه :

تهویه، ابزار اصلی در کنترل شرایط محیطی پرنده است. تهویه کیفیت قابل قبول هوا را در سالن مرغداری حفظ کرده و در عین حال پرنده ها را نیز در دمای مطلوب قرار می دهد. تهویه هوای تازه را فراهم می کند، رطوبت مازاد را حذف و تشکیل گازهای مضر و فرآورده های فرعی منتقل شده توسط هوا را محدود نماید.

هوا :

آلاینده های اصلی هوا در داخل سالن مرغداری شامل گردوغبار، آمونیاک، دی اکسید کربن، مونوکسید کربن و سطوح مازاد بخار آب است و سطوح این آلاینده ها باید در همه حال در محدوده ی قانونی حفظ شود. قرار گرفتن مداوم و بیش از حد در برابر این آلاینده ها می تواند:

  • به دستگاه تنفسی آسیب برساند.
  • کارآیی تنفسی را کاهش دهد.
  • سبب بروز بیماری را شود (نظیر آسیت، بیماری های مزمن تنفسی).
  • تنظیم دما را تحت تاثیر قرار
  • در کیفیت ضعیف بستر نقش داشته باشد.
  • عملکرد پرنده را کاهش دهد.

آب :

پرنده ها حجم قابل توجهی از آب را به محیط تولید میکنند. حذف این از سالن از کارکردهای مهم سیستم تهویه است. پرنده به وزن 3/2 کیلوگرم در حدود 3/6 لیتر آب در دوره زندگی اش تولید می کند و در حدود 9/4 لیتر آب به هوای داخل سالن آزاد می کند.

دما :

یکی از هدف های تهویه به ویژه در مراحل اولیه تولید، کمک به حفظ دمای مناسب سالن است به طوری که پرنده ها در منطقه ی دمایی آسایش نگه داری شوند. تنظیم این دما بسته به رطوبت نسبی، متغیر می باشد.

گرما :

هر سالن مرغداری طیور گوشتی باید ظرفیت گرمایی بیشتر از حد کافی را داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که توانایی فراهم سازی تهویه ی مورد نیاز و حفظ دمای سالن در هر زمانی از سال را فراهم دارد.

گرما باید به طور یکنواخت در سرتاسر سالن توزیع شود. توزیع ضعیف گرما می تواند اثر منفی بر یکنواختی پرنده داشته باشد. در نقاطی که فن های گردشی برای حذف و توزیع گرما در سرتاسر سالن استفاده می شوند باید مراقب بود تا در سطح پرنده جریان هوایی ایجاد نشود.

روشنایی :

برای یک برنامه ی روشنایی 4 جزء مهم وجود دارد:

  • طول دوره ی روشنایی تعداد ساعت های تاریکی و روشنایی که در یک دوره 24 ساعته برقرار است.
  • چگونگی توزیع دوره ی روشنایی ساعت های تاریکی و روشنایی که در یک دوره ی 24 ساعته برقرار است؟
  • طول موج رنگ نور
  • شدت نور چه میزان روشنایی فراهم است؟

 

از 0 تا 7 روزگی، جوجه ها باید از 23 ساعت روشنایی و 1 ساعت تاریکی برخوردار باشند بعد از 7 روزگی دوره ی تاریکی 4 تا 6 ساعت مفید است.