کاهش خطر بیماری

پیشگیری از بیماری های قابل انتقال توسط انسان

 • حداقل کردن تعداد بازدیدها و جلوگیری از بازدیدهای غیرضروری از فارم
 • همه افراد وارد شده به فارم باید مراحل ایمنی زیستی شامل دوش گرفتن و تعویض کامل لباس ها را انجام دهند.
 • اطلاعات بازدیدکنندگان باید ثبت شود
 • هنگام ترک هر سالن مرغداری، کارگران و بازدیدکننده ها باید دست ها و چکمه های شان را بشویند. در برخی موارد، اسپری بدن برای ضدعفونی نیز استفاده می شود.
 • وسایل و تجهیزات حمل شده به داخل سالن منبع بالقوه ی بیماری هستند. تنها وسایل ضروری باید به داخل سالن برده شوند و آن هم در شرایطی که کاملا تمیز و ضدعفونی شده باشند.
 • چنانچه ناظران قادر به اجتناب از بازدید بیش از یک فارم در هر روز نیستند آنها باید در ابتدا از گله جوان بازدید به عمل آورند.

پیشگیری از بیماری های قابل انتقال شده توسط حیوانات

در صورت امکان، جوجه ریزی در فارم به صورت ورود همه داخل و همه خارج باشد.

 • مدت زمان توقف بین جوجه ریزی ها آلودگی فارم را کاهش خواهد داد. زمان توقف به صورت زمان بین تمام شدن فرآیند تمیز کردن، ضدعفونی و جوجه ریزی گله بعدی است. تصمیم گیری در مورد طول این دوره یک موضوع اقتصادی بوده اما زمان توقف طولانی تر بین گله ها خطر انتقال بیماری را در فواصل بین گله ها بیشتر کاهش خواهد داد.
 • تجهیزات، مصالح ساختمانی و یا بستر در اطراف سالن قرار نگیرند. این امر ایجاد پناهگاه برای جوندگان و حیوانات وحشی را کاهش خواهد داد.
 • به محض ریخته شدن خوراک، باید تمیز گردد.
 • مواد بستر در کیسه ها یا در داخل انبار قرار داده شوند.
 • با ایجاد درزگیری کافی علیه دسترسی پرنده های وحشی، ساختمان باید از دسترس پرنده های وحشی دور نگه داشته شود هر گونه سوراخ یا شکاف باید مسدود گردد.

برنامه موثری جهت کنترل جوندگان و جانوران موذی وجود داشته باشد. این کار می تواند به صورت کنترل مکانیکی، بیولوزیکی و یا شیمیایی باشد. چنانچه برنامه ی تله گذاری به طور پیوسته انجام شود موثرترین برنامه در این زمینه است.