بررسی بیماری

هنگام بروز مشکلات مرتبط با سلامتی در فارم نیاز به رویکردی سیستماتیک است. موارد زیر نکاتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند:

  • خوراک : قابلیت دسترسی، مصرف، توزیع، خوش خوراکی، ارزش تغذیه ای، آلودگی و توکسین ها.
  • روشنایی : برای رشد و توسعه ی موثر، مواجهه یکنواخت و شدت نور.
  • بستر : مواد مورد استفاده، عمق، توزیع، سطح رطوبت، بار میکروبی، توکسین ها و آلودگی.
  • هوا : سرعت قابلیت دسترسی، رطوبت، دما، آلاینده ها و توکسین ها، میزان ارگانیسم های بیماری زا، افزودنی ها و ضدعفونی کننده ها .
  • فضا : تراکم پرنده، موانع محدودکننده، تجهیزات محدودکننده، قابلیت دسترسی آب و خوراک.
  • ضدعفونی : مقدمات بهداشتی، کنترل جانوران موذی، نگه داری، اقدامات مرتبط با فرآیند تمیز کردن و ضدعفونی (سالن و محوطه ی اطراف، دان خوری ها، آب خوری ها و کیسه های خوراک).

ایمنی : خطرهای مرتبط با ایمنی زیستی (طراحی سالن و اقدامات ایمنی زیستی)