شکل فیزیکی خوراک

مزایای استفاده از خوراک کرامبل یا پلت با کیفیت خوب، برای عملکرد زنده ی مرغ گوشتی به گذشته برمی گردد. خوراک با کیفیت فیزیکی ضعیف با سطوح بالای ذرات ریز و گردوغبار نه تنها منجر به بروز مشکلات در عملکرد طیور گوشتی می شود بلکه می تواند سبب افزایش نسبت آب مصرفی به خوراک شود که در واقع منجر به شرایط ضعیف بستر و در نهایت افزایش خطر بروز ناهنجاری های مرتبط با بالشتک پا شود