خوراک شامل منابع :

انرژی

مرغ گوشتی برای رشد بافت ها، نگه داری و فعالیت به انرژی نیاز دارند. منابع اصلی انرژی در خوراک طیور معمولا شامل غلات (کربوهیدرات ها) چربی ها و روغن ها می باشند.

پروتئین

پروتئین های خوراک نظیر آنهایی که در غلات یا کنجاله ی سویا یافت می شوند ترکیبات پیچیده ای هستند که در اثر هضم به اسیدهای آمینه تجزیه می شوند. این اسیدهای آمینه جذب و در پروتئین های دخیل در ساختار بافت های بدن تجمع می یابند (نظیر ماهیچه، اعصاب، پوست و پرها). سطح پروتئین جیره کیفیت پروتئین در اجزای خوراکی را نشان نمی دهد. کیفیت پروتئین جیره براساس سطح، تعادل و قابلیت هضم اسیدهای آمینه ی ضروری در خوراک مخلوط شده است.

 

عناصر معدنی پرنیاز

فراهم کردن سطوح مناسب و متعادل از عناصر معدنی پرنیاز برای حمایت از رشد، توسعه ی اسکلت، سیستم ایمنی و ضریب تبدیل خوراک و همچنین جهت حفظ کیفیت بستر ضروری است. آنها به ویژه برای مرغ گوشتی با عملکرد بالا اهمیت دارند. عناصر معدنی پرنیاز شامل کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم و کلر هستند.

عناصر معدنی کم نیاز و ویتامین ها

عناصر معدنی کم نیاز و ویتامین ها برای همه ی اعمال متابولیکی ضروری هستند. سطوح مناسب برای مکمل سازی با عناصر معدنی کم نیاز به اجزای خوراک مصرفی، فرآوری ها در کارخانه ی خوراک و روند جابجایی خوراک و شرایط محلی بستگی دارد.