سویای پر چرب (فول فت سویا):

ترکیب شیمیایی

مقدار

ترکیب شیمیایی

مقدار

ماده خشک %

89-88

الیاف نامحلول در شوینده خنثی%

17-15

انرژی متابولیسمی شیردهی (Mcal/kg )

3/2-2

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی %

11-9

انرژی قابل هضم اسب (kcal/kg )

3860-3740

کلسیم %

3/0-25/0

پروتئین%

8/35-6/33

سدیم%

05/0-01/0

پروتئین عبوری %

60-55

کلر %

04/0-03/0

چربی خام%

19-17

منیزیم %

28/0-21/0

اسید لینولئیک %

11-9

گوگرد %

31/0-22/0

فیبر خام %

7-5

پتاسیم %

99/1-6/1

خاکستر %

6-4

ویتامین E

40-31

نحوه مصرف :

15 تا 20 درصد کنسانتره مصرفی دام . 5 تا 10 % جیره طیور گوشتی و 10 تا 15 % جیره طیور تخم گذار.

مصرف این محصول باعث افزایش مضاعف تولید شیر در گاوهای شیری می شود.

این محصول حاوی 3-1 % فسفولیپید می باشد.