مکمل معدنی نیم درصد طیور تخمگذار

.................

مکمل معدنی نیم درصد طیور تخمگذار

 

شکل فیزیکی : پودری

راهنمای مصرف : نیم درصد جیره طیور مصرف شود.

مورد مصرف : طیور تخمگذار

 

آنالیز: