مکمل ویتامینه نیم درصد طیور گوشتی

...........

مکمل ویتامینه نیم درصد طیور گوشتی

راهنمای مصرف : نیم درصد جیره مصرفی طیور گوشتی

مورد مصرف : طیور گوشتی

دوره مصرف : از ابتدا تا انتهای دوره.

 

آنالیز: