علوفه خشبی غنی شده

................

در کشور ما مقدار قابل توجهی از انواع مواد خشبی(لیگنوسلولزی) تولید می­شود. غالب این مواد بقایای محصولات زراعی هستند ولی محصولات فرعی کارخانجات صنایع غذایی از جمله نیشکر نیز مقدار قابل توجهی از مواد خشبی را به خود اختصاص می­دهد. محدویت اصلی بکارگیری این مواد همچون باگاس نیشکر در خوراک دام، قابلیت هضم پائین آنهاست. به منظور رفع این­ مشکل راههای مختلفی برای افزایش ارزش غذایی این مواد توصیه شده که عبارتند از:

استفاده از مواد قلیایی، مواد اکسید کننده، بکارگیری روشهای بیولوژیکی و نیز عمل­ ­آوری با بخار آب تحت فشار. در بین روشهای مختلف عمل آوری، شرکت کرمانشاه دانه، با بهره­ گیری از ماشین آلات پیشرفته، ترکیبی از روشهای فراوری شیمیایی و پخت توسط  بخار آب تحت فشار گام مهمی در ایجاد افزایش ارزش غذایی مواد خشبی برداشته است. در این شرکت با انجام فرآیند فوق، عمل آوری علوفه خشبی صورت می­گیرد که هدف اصلی آن حداکثر کردن انرژی قابل هضم برای نشخوارکنندگان است. نتایج حاصله هم راستا با تحقیقات صورت گرفته توسط موسسه تحقیقات علوم دامی کشور می باشد که با استفاده از بخار آب تحت فشار در شرایط 5 بار و دمای بخار 105 و زمان عمل­آوری 10 الی 15 دقیقه، ارزش غذایی باگاس نیشکر را به مقدار قابل توجهی افزایش داده است.  در این آزمایش قابلیت هضم باگاس 20 درصد افزایش می یابد.

 

 این محصول به واسطه داشتن دیواره سلولی ضخیم می تواند روی تحریک نشخوار موثر باشد و در نتیجه روی چربی شیر اثر مطلوبی داشته باشد، در ضمن ماندگاری آن در زمان انبار کردن همانند سایر علوفه ها خواهد بود.

 

مطالعات انجام شده نشان داد که با استفاده از ملاس و اوره می توان آن را غنی سازی کرده و ضمن بالا بردن ارزش غذایی، با روش سیلو کردن، امکان ماندگاری آن را فراهم نمود. علاوه  بر این،  هرگونه علوفه خشبی مانند کاه و کلش (گندم، جو) و ساقه ذرت و ... را می توان با استفاده از اوره، ملاس و دیگر مواد افزودنی، غنی و خوش خوراک کرد که مطابق روش انجام شده در شرکت کرمانشاه دانه علاوه بر افزودن مواد فوق و فرایند حرارتی مرطوب (Hydrothermal conditioning ) می توان قابلیت هضم مواد آلی و کینتیک تولید گاز و انرژی قابل متابولیسم برآورده شده را به طور معنی داری بهبود داد.