محصولات طیور

با توجه به اینکه حدوداً 60 تا 70 درصد هزینه های دوره پرورش مربوط به هزینه خوراک میباشد. بنابراین تمام محصولات شرکت کرمانشاه دانه در جهت بهینه سازی جیره (حداقل قیمت و بالاترین عملکرد) با شرایط مدیریتی مرغداری فرموله شده و در اختیار پرنده قرار میگیرد. به­ همین منظور، توازن و تعادل جیره ها و تأمین تمام نیازهای غذایی پرنده، با استفاده از مواد اولیه با کیفیت، کنترل کیفی از بدو ورود، مراحل تولید ، بسته بندی و خروج ، با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته در تکنولوژی ساخت خوراک،بهترین ضریب تبدیل و کمترین درصد پرت خوراک (بهترین PDI>92 ) و بهبود در شاخصهای اقتصادی صورت می گیرد. این امر سبب بهبود سرعت رشد، افزایش قابلیت هضم خوراک، تقویت سیستم ایمنی، یکنواختی گله، و دستیابی به بهترین شاخصهای اقتصادی خواهد شد.

پسدان طیور گوشتی(پلت)

میاندان طیور گوشتی (پلت)

پیشدان طیور گوشتی (کرامبل)

پیشدان طیور گوشتی (پلت)

کنسانتره 5% طیور گوشتی

کنسانتره 2.5% طیور گوشتی

سوپراستارتر طیور گوشتی(پلت)

سوپراستارتر طیور گوشتی (کرامبل)

کنسانتره 2.5% تخمگذار دوره تولید (نژادShaver)

کنسانتره 2.5% تخمگذار دوره تولید (نژادBovans)

کنسانتره 2.5% تخمگذار دوره تولید (نژادHyline)

کنسانتره 2.5% تخمگذار دوره تولید (نژادLSL)